Zum Hauptbereich springen Zum Hauptmenü springen
Logo: Leichte Sprache, von: Inclusion Europe Logo: DGS Deutsche Gebärdensprache

עברית


מה עושה הרשם הברלינאי?

נחנו, ברשם הברלינאי, רוצים*ות לפעול נגד אפליה והדרה.

לכן אנו מתעדים*ות תקריות שקורות בחיי היומיום בברלין, הופכים*ות אותן לגלויות וזוכים*ות לבעלי*ות ברית לפעולת נגד.

אנו מתעדים*ות תקריות בהזדמנויות הבאות:

גזענות, אנטישמיות, פעילות ימין קיצוני, עוינות כלפי להטבא"ק*, אנטי פמיניזם, עוינות כלפי א*נשים עם מוגבלויות ועוינות כלפי דיירי*ות רחוב.

לדוגמה, אנו מתעדים*ות: איומים, עלבונות והטרדה, תקיפות פיזיות, אפליה מצד הרשויות, פיקוח גזעני של המשטרה, סטיקרים, עלונים וגרפיטי, אירועים ופגיעה ברכוש שניתן לייחסם לאחת מהסיבות הנ"ל.

אנו אוספים*ות דיווחים אלו, מפרסמים*ות אותם כערכים בתיעוד הכרונולגי באתר זה ומעריכים אותם אחת לשנה.

התוצאות יכולות להשפיע על פוליטיקאים*ות, צוות אדמיניסטרטיבי או יוזמות מחויבות פוליטית בהחלטותיהם*ן.

לאחר מכן גורמים אלה יוכלו לפתח אמצעים לנקיטת פעולה ממוקדת נגד אפליה והדרה.

אנו עובדים*ות ללא תלות ברשויות ממשלתיות ובמשטרה. ללא עלות.

את*ה יכול*ה לדווח לנו על החוויות והתצפיות שלך בשפה שלך:

התיעוד הכרונולוגי של התקריות

חשוב שהא*נשים הנפגעים*ות יוכלו לתאר את חוויותיהם*ן ולא יישארו לבד עם התחושה שלהם*ן.
אנו מפרסמים*ות את התקריות עבור כל מחוז בנפרד.

כך ניתן ליידע את השכנים*ות ונוצרת סולידריות כלפי אותם*ן א*נשים שחווים*ות אפליה והדרה.

ניתן לראות את היסטוריית האירועים שלנו בגרמנית.

התוצאות שלנו

אנו מבצעים*ות מדי שנה הערכה של כל התקריות בכל מחוז ברלין.

הערכה זאת מאפשרת לפתח סטטיסטיקה שמראה היכן, למשל, יש אפליה נפוצה במיוחד, או היכן יש לסצינת הימין הקיצוני מוקד פעולה עיקריPublikationen

בכל תחילת שנה מתפרסמות הערכה עבור כל רובע והערכה עבור כל ברלין בגרמנית.

בקיץ מתפרסם דוח שנתי עם הנושאים המרכזיים של השנה הקודמת בגרמנית ובאנגלית.

יצירת קשר עם הרשם במחוז שלך

יש רשם ונקודות קשר רבות בכל מחוז בברלין.

נקודות הקשר הן למשל חנויות שכונתיות, עמותות ויוזמות חברתיות, מרכזים שכונתיים ומשרדים מקומיים של חברי*ות פרלמנט.

ניתן ליצור קשר עם כל רשם ברלינאי ישירות באזור המגורים שלך.

מימון ושקיפות

.אנו ברשם הברלינאי מקבלים*ות מימון מתוכנית המדינה של ברלין "דמוקרטיה, גיוון, כבוד, נגד קיצוניות ימנית, גזענות ואנטישמיות" ממשרד המשפטים, הגנת הצרכן ונגד-אפליה בסנאט וכן מכספי המחוז.

.משרדי הרשם בכל מחוז ממוקמים בעמותת חסות אחרת.

משרד התיאום של הרשם הברלינאי ממומנים על ידי החברה לתועלת הציבור: "pad gGmbH".

ניתן למצוא את פרטי הפרויקט בפירוט בגרמנית.

את*ה צריך*ה ייעו?

אנו ברשם הברלינאי נעזור לך למצוא מרכז ייעוץ מתאים:

Zum Hauptbereich springen Zum Hauptmenü springen